Passend Onderwijs

Juiste ondersteuning voor ieder kind

Ieder kind heeft unieke talenten en mogelijkheden. De Epemaskoalle geeft de juiste aandacht en ondersteuning aan elke leerling. We sluiten aan bij wat een kind nodig heeft, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen. Dit noemen we ‘zorg in het hart van de school’.

Opvang nieuwe leerlingen

Voor het eerst naar school; dat is spannend voor kind én ouders! Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich snel thuis voelt op school. De juiste aandacht en ondersteuning begint direct bij de aanmelding.

Heeft u interesse in onze school? We nodigen u graag uit voor een rondleiding. U kunt de school bekijken en uw kind mag ook een kijkje nemen in de betreffende klas. Voordat uw kind in groep 1 komt, maakt de leerkracht een afspraak met u voor een intakegesprek bij u thuis. Nog vóór uw kind 4 jaar wordt, kan het al komen wennen op onze school.

Mocht u een rondleiding willen, dan kunt u een mail sturen naar directie@epemaskoalle.nl of bellen naar (0515) 41 37 62.

Leerlingvolgsysteem en zorgroute

Onze school stimuleert alle leerlingen om hun talenten te ontwikkelen. We willen het beste uit uw kind halen en aanbieden wat uw kind nodig heeft. In een veilige schoolomgeving krijgen onze leerlingen uitdagende lesstof en opdrachten. Vanaf het moment dat uw kind naar school gaat, volgen wij de ontwikkeling en prestaties.

Hiervoor gebruiken we onder meer planningsdocumenten, portfolio’s, observaties, toetsen en het gemaakte werk van de leerlingen. De leerkracht zet deze belangrijke informatie in het leerlingvolgsysteem.

Sommige leerlingen hebben extra aandacht en ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld omdat ze heel snel door de lesstof gaan, juist wat achterblijven of andere problemen ondervinden. De leerkrachten houden dit goed in de gaten, onder meer met het leerlingvolgsysteem. Alle leerlingen worden besproken met de intern begeleider. Zijn er zorgen over een leerling? De leerkracht en intern begeleider bespreken dan (samen met ouders) welke ondersteuning nodig is. Bovendien werken we binnen Súdwest Fryslân nauw samen met GGD en het Schoolmaatschappelijk werk. Dit noemen we het intern zorgoverleg (IZO). In dit overleg kunnen ook eventuele zorgen rond leerlingen worden besproken. Kan onze school de benodigde ondersteuning zelf niet bieden? Dan maken we gebruik van het Odyssee Expertisecentrum. Onze intern begeleider kan de betreffende leerling eerst nog in het bovenschoolse Zorg- en Adviesteam (ZAT) bespreken. In dit team werken we samen met onder meer de GGD, maatschappelijk werk, Bureau Jeugdzorg, een orthopedagoog en deskundigen op het gebied van ontwikkelings- en gedragsproblematiek.

Samenwerkingsverbanden

Om voor alle leerlingen in het basisonderwijs en het speciaal(basis) onderwijs een passende plek te realiseren, werken de schoolbesturen in de provincie Friesland met elkaar samen in een samenwerkingsverband. De afspraken die ze met elkaar maken beschrijven ze in het ondersteuningsplan. Meer informatie en dit onderwijsondersteuningsplan kunt u vinden op de website www.passendonderwijsfryslan.nl 

ZORG voor onze leerlingen

De Epemaskoalle inspireert kinderen om met plezier te leren in een veilige omgeving.
We bieden een zorgzaam en uitdagend leerklimaat, waarbij ZORG staat voor:

Zelfstandigheid
Ontwikkeling
Relatie
Geborgenheid

Elke dag kunnen kinderen bij ons terecht voor een mooie combinatie van onderwijs, opvang en activiteiten.

Avontuurlijk leren

Leren is op de Epemaskoalle elke dag een avontuur. We begeleiden leerlingen bij de ontwikkeling van hun talenten en mogelijkheden, we spelen actief in op hun onderwijsbehoefte. Dit gebeurt in een uitdagende, veilige en professionele leeromgeving.

Open voor iedereen

Verschillen geven kleur aan een school. De Epemaskoalle staat open voor alle kinderen, ongeacht hun mogelijkheden, godsdienst of cultuur. We luisteren naar de vragen van kinderen, ouders en de samenleving, zoeken in alle openheid naar passende antwoorden.

Passend onderwijs in de praktijk

OBS Epemaskoalle biedt avontuurlijk passend onderwijs. Hoe maakt onze school passend onderwijs nu concreet? Dit doen we op de volgende manier:

* Elke leerling krijgt de juiste aandacht en ondersteuning
* Van 07.00 tot 18.30 uur bieden we een mooie combinatie van onderwijs, opvang en activiteiten
* Elke dag investeren we in topkwaliteit
* Professioneel personeel vormt de basis van onze school
* We werken met slimme, nieuwe onderwijsvormen
* Samenwerking met ouders en open communicatie staan centraal

 

Pedagogisch Klimaat

Gouden Weken

De Epemaskoalle werkt met de methode ‘Gouden Weken’. In de eerste (gouden) weken van het schooljaar investeren we extra in positieve groepsvorming en oudercontact. Alle leerkrachten gebruiken hiervoor een stappenplan. Het doel: een fijne sfeer in de groep, waar we een heel jaar plezier van hebben. Na de kerstvakantie worden de gemaakte afspraken tijdens de Zilveren Weken opgefrist.

Anti-pestprogramma KiVa

KiVa is een bewezen effectief programma tegen pesten. Het is ontwikkeld in Finland. Enkele scholen van Odyssee deden mee aan het landelijk project van de Rijksuniversiteit Groningen, rond de invoering van KiVa in Nederland. Odyssee is overtuigd van de werking van het programma. Daarom zijn alle Odysseescholen nu KiVascholen. KiVa betrekt alle leerlingen uit een groep bij pestgedrag: pester, slachtoffer en omstander. Positieve groepsvorming en gedragsverandering worden in de hele school gestimuleerd. Meer informatie is te vinden op de website www.kivaschool.nl.

De Epemaskoalle is sinds het schooljaar 2016-2017 een gecertificeerde KiVa-school. Alle leerkrachten hebben een training gevolgd, zodat we KiVa nu in alle groepen kunnen inzetten.

Kurzweil

Op de Epemaskoalle wordt gewerkt met het dyslexieprotocol. Mocht u meer informatie willen, kunt u contact zoeken met onze intern begeleiders. Kurzweil is een digitaal ondersteuningsprogramma die leerlingen met dyslexie extra ondersteunt. Leerlingen zijn erg enthousiast over het werken met dit programma, ook ouders worden betrokken bij Kurzweil.