Ons aanbod

Lesaanbod

De Epemaskoalle biedt van 08.30 tot 14.15 uur onderwijs aan. Niet de lesstof is het uitgangspunt, maar de ontwikkelingsbehoefte die kinderen van nature hebben. Deze mogen zij in onze school optimaal ontplooien! Leerkrachten geven coachend les en bereiken op een coachende manier dat de leerling eigen keuzes maakt en eigen doelstellingen ziet en bereikt. De methode bepaalt niet ons aanbod. Uitgangspunt is het afstemmen op de pedagogisch-didactische behoefte van de leerling, de methode is een middel om dit te bereiken. Leidende doelstellingen zijn de leerlijnen uit het SLO(Stichting Leerplan Ontwikkeling). De leerling en zijn juf/meester/coach zetten zich actief in voor een passend aanbod. Dat betekent ontwikkeling van dialogisch onderwijs volgens onze visie op innovatief en passend onderwijs. Coachen in de klas als bijdrage aan een krachtige leeromgeving. Van een leraar wordt verwacht dat hij van situaties leersituaties weet te maken.

We werken met de modernste onderwijsvormen, zoals digitale schoolborden, digitale lesstof en inzet van i-Pads. De jongste kinderen maken spelenderwijs kennis met taal, rekenen, beweging, expressie en sociale vaardigheden. We gebruiken hiervoor de Focus-doelen uit het SLO. In een veilige sfeer geven we veel aandacht aan het individuele kind en de omgang met elkaar.

Vanaf groep 3 krijgen alle leerlingen lees-, taal- en rekenonderwijs inclusief schrijven; de zogenoemde basisvaardigheden. We geven ook les in de Friese en Engelse taal. Daarnaast bieden we wereld oriënterende vakken (zoals aardrijkskunde, natuur, techniek en geschiedenis), kunst en cultuur (zoals handvaardigheid en muziek), bewegingsonderwijs en ICT-lessen. We geven veel aandacht aan de zelfredzaamheid van leerlingen (bijvoorbeeld veilig in het verkeer) en aan actief burgerschap (normen en waarden, samenleven met anderen). De groepen 7 en 8 krijgen ook godsdienstles en humanistisch vormingsonderwijs. De basisvaardigheden zoals rekenen en taal geven we zoveel mogelijk in de ochtend, de meer ‘beweeglijke’ en creatieve vakken in de middag. Dit past het beste bij het ritme van de leerlingen. Kinderen leren bij ons steeds zelfstandiger werken.

Groepsdoorbrekend werken 

Op woensdagochtend werken de groepen 3 t/m 8 groepsdoorbrekend. Kinderen leren dan met en van elkaar. Door verschillende activiteiten doen we een beroep op het ontwikkelen van executieve vaardigheden. We wisselen de periodes in blokken van 4 weken met elkaar af. We kiezen er bewust voor om verschillende activiteiten in te zetten, zodat verschillende kwaliteiten worden aangesproken. Het gaat hierbij om: taalprojecten, raadsel van de week, leescafé, techniek, bewegend leren, crea, etc. 

Elk kind krijgt zo een veel grotere kans zijn of haar blikveld te verruimen en eigen talenten te ontwikkelen. Om dit logistiek goed te organiseren vragen we hier extra hulp bij van ouders. In het kader van ouderparticipatie maken we gebruik van de talenten van ouders. Het is elk jaar weer fijn om te zien dat er ouders bereid zijn te helpen!

Engels voor alle kinderen
Vanaf groep 1 krijgen alle leerlingen Engelse les. Zo raken de kinderen al op jonge leeftijd spelenderwijs vertrouwd met de Engelse taal.

Vervroegde toelating

Kinderen gaan normaal gesproken vanaf hun vierde jaar naar de basisschool. Vanaf de vijfde verjaardag is een kind leerplichtig. Voor sommige kinderen is het wenselijk dat ze eerder naar school kunnen. Dit betreft zeer zelfredzame kinderen met een grote ontwikkelingsvoorsprong, die zijn uitgekeken op de crèche of peuterspeelzaal. Odyssee heeft een speciaal protocol vervroegde toelating. Hierin staat precies beschreven in welke situaties een kind eerder naar onze school kan.