Ontwikkeling van ons onderwijs

Ieder kind is uniek. Ieder kind leert in zijn eigen tempo. We kijken naar de individuele ontwikkeling en de vooruitgang. We doen iedere dag ons best om kinderen het maximale uit zichzelf te laten halen! Ons startpunt is datgene wat het kind kan en niet datgene wat het kind niet kan. Kinderen zijn erg  gemotiveerd om te leren omdat dat startpunt hun eigen kennis is. Door die motivatie wordt er effectief geleerd. Het maximale uit jezelf halen! We springen actief in op nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs, zoals werken aan de 21e-eeuwse vaardigheden. De inzet van de IPad is voor onze school een vanzelfsprekendheid. Verder blijven we op zoek naar lesstof aanbod, dat aansluit bij de leerbehoeften van de kinderen zodat zij optimaal kunnen leren!

Wij realiseren dit door:

  • opbrengstgericht te werken
  • duidelijke doelen te stellen, bijvoorbeeld in onze planningsdocumenten en kindportfolio’s
  • onze kinderen goed te (leren) kennen en hun onder- wijsbehoeften in kaart te brengen
  • te zorgen voor een rijke leeromgeving waarbinnen kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen
  • kinderen medeverantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces
  • een goed functionerend zorgsysteem
  • een open en professionele communicatie met kinderen, ouders en elkaar
  • te zorgen voor een goede deskundigheidsontwikkeling van leerkrachten.

Leerlijnen

De Epemaskoalle werkt met leerlijnen. Het gaat hierbij om kennis en vaardigheden als het schrijven van een foutloze tekst, het maken van een plan, informatie ver- zamelen en verwerken, vlot lezen, werken met wiskunde of computeren. De leerlijnen geven aan wat het kind nog moet leren en waarin het goed is.

Ieder kind leert in zijn eigen tempo. We kijken naar de individuele ontwikkeling en de vooruitgang. We doen iedere dag ons best om kinderen het maximale uit zichzelf te laten halen!

De leerlijnen geven de kinderen tevens zicht op wat er allemaal te leren is in de basisschool.

We springen actief in op nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs, zoals werken aan de 21e -eeuwse vaardig- heden en het gepersonaliseerd leren. De inzet van de IPad is voor onze school een vanzelfsprekendheid om het gepersonaliseerde onderwijs te realiseren en het leren leuk en aantrekkelijk te maken. Verder blijven we op zoek naar nieuw lesstof aanbod, die aansluit bij de leerbehoeften van de kinderen.

Werken met de iPad

De iPad biedt vele mogelijkheden naast de bestaan- de methodeboeken en instructies. De lesstof kan snel worden aangepast, zo kunnen kinderen echt op m leren. Ze gebruiken de iPad om informatie te vinden vaardigheden te oefenen. Leerlingen werken zeker n de hele dag met de iPad. Er is op de Epemaskoalle o veel tijd voor samenwerken en samen spelen. De iPad helpt bij het leren, dát is het doel. Zo wordt leren leuker en interessanter.

 

Speerpunten in het schooljaar 2021-2022 zijn:

Registratie en zich op ontwikkeling

Wij willen het onderwijs beter afstemmen op de onderwijsbehoeften van zowel groepen als individuele leerlingen waardoor het onderwijs passender wordt, leerlingen planmatig worden gevolgd en een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen.

Groepsdoorbrekend werken    

Wij willen dat de leerlingen met en van elkaar leren en de wereld om hen heen ontdekken. Zo leren wij binnen én buiten de school. Er wordt tijdens groepsdoorbrekend werken aandacht besteed aan de 5 sociaal emotioneel leren competenties. Deze competenties zijn:

- Zelfmanagement

- Besef van zichzelf

- Besef van een ander

- Relaties kunnen hanteren

- Keuzes kunnen maken

Rapport en portfolio

Dit schooljaar wordt er een nieuw rapport en portfolio ontworpen. In het portfolio zijn allerlei ontwikkelingen van de leerling zichtbaar. De leerling is samen met de leerkracht verantwoordlijk voor de inhoud van het portfolio. De leerkracht verzorgt twee keer per jaar een rapport waar onderwijsresultaten in vermeld staan.