Ontwikkeling van ons onderwijs

Op onze school geven we onderwijs waarbinnen ieder kind de ruimte krijgt om in zijn eigen tempo en op zijn eigen niveau te leren. We zien elk kind als individu en hebben oog voor zijn sterke en ontwikkelkanten. Om het maximale uit elke leerling te halen, vinden wij het essentieel dat iedere leerling onderwijs krijgt dat past bij zijn individuele mogelijkheden.
 

Wij realiseren dit door:

  • opbrengstgericht te werken
  • duidelijke doelen te stellen, bijvoorbeeld in onze planningsdocumenten en kindportfolio’s
  • onze kinderen goed te (leren) kennen en hun onder- wijsbehoeften in kaart te brengen
  • te zorgen voor een rijke leeromgeving waarbinnen kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen
  • kinderen medeverantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces
  • een goed functionerend zorgsysteem
  • een open en professionele communicatie met kinderen, ouders en elkaar
  • te zorgen voor een goede deskundigheidsontwikkeling van leerkrachten.

Leerlijnen

De Epemaskoalle werkt met leerlijnen. Het gaat hierbij om kennis en vaardigheden als het schrijven van een foutloze tekst, het maken van een plan, informatie ver- zamelen en verwerken, vlot lezen, werken met wiskunde of computeren. De leerlijnen geven aan wat het kind nog moet leren en waarin het goed is.

Ieder kind leert in zijn eigen tempo. We kijken naar de individuele ontwikkeling en de vooruitgang. We doen iedere dag ons best om kinderen het maximale uit zichzelf te laten halen!

De leerlijnen geven de kinderen tevens zicht op wat er allemaal te leren is in de basisschool.

We springen actief in op nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs, zoals werken aan de 21e -eeuwse vaardig- heden en het gepersonaliseerd leren. De inzet van de IPad is voor onze school een vanzelfsprekendheid om het gepersonaliseerde onderwijs te realiseren en het leren leuk en aantrekkelijk te maken. Verder blijven we op zoek naar nieuw lesstof aanbod, die aansluit bij de leerbehoeften van de kinderen.

Werken met de iPad

De iPad biedt vele mogelijkheden naast de bestaan- de methodeboeken en instructies. De lesstof kan snel worden aangepast, zo kunnen kinderen echt op m leren. Ze gebruiken de iPad om informatie te vinden vaardigheden te oefenen. Leerlingen werken zeker n de hele dag met de iPad. Er is op de Epemaskoalle o veel tijd voor samenwerken en samen spelen. De iPad helpt bij het leren, dát is het doel. Zo wordt leren leuker en interessanter.

 

Speerpunten inhet schooljaar 2018-2019 zijn:

Leesonderwijs

Dit schooljaar willen we de resultaten van leesonderwijs van de methode- en de cito toetsen continueren of verbeteren. Hierdoor wordt het leestempo verhoogd, de woordenschat en tekst- verwerking uitgebreid, waarbij het leesplezier van essentieel belang is.

Gedrag

Ons speerpunt is om de leerkracht competenties betreffende preventie en aanpak van specifiek gedrag te ver- groten en te optimaliseren. Zo leren we nog beter omgaan met verschillen en werken we structureel aan een positieve relatie met leerlingen.

Muziek

Er wordt een doorgaande leerlijn voor muziekonderwijs ontwikkeld geïmplementeerd, gebaseerd op de doorgaande leerlijn van het SLO en beschreven in een cultuurbeleidsplan van de school.

 

Leesonderwijs

Dit schooljaar willen we de resultaten van leesonderwijs van de methode- en de cito toetsen continueren of verbe- teren. Hierdoor wordt het leestempo verhoogd, de woordenschat en tekst- verwerking uitgebreid, waarbij het leesplezier van essentieel belang is.

Gedrag

Ons speerpunt is om de leerkracht competenties betreffende preventie en aanpak van specifiek gedrag te ver- groten en te optimaliseren. Zo leren we nog beter omgaan met verschillen en werken we structureel aan een posi

ve relatie met leerlingen.

Muziek

Er wordt een doorgaande leerlijn voor muziekonderwijs ontwikkeld geïmplementeerd, gebaseerd op de doorgaande leerlijn van het SLO en beschreven in een cultuurbeleidspl van de school.

Leesonderwijs

Dit schooljaar willen we de resultaten van leesonderwijs van de methode- en de cito toetsen continueren of verbe- teren. Hierdoor wordt het leestempo verhoogd, de woordenschat en tekst- verwerking uitgebreid, waarbij het leesplezier van essentieel belang is.

Gedrag

Ons speerpunt is om de leerkracht competenties betreffende preventie en aanpak van specifiek gedrag te ver- groten en te optimaliseren. Zo leren we nog beter omgaan met verschillen en werken we structureel aan een posi

ve relatie met leerlingen.

Muziek

Er wordt een doorgaande leerlijn voor muziekonderwijs ontwikkeld geïmplementeerd, gebaseerd op de doorgaande leerlijn van het SLO en beschreven in een cultuurbeleidspl van de school.

Leesonderwijs

Dit schooljaar willen we de resultaten van leesonderwijs van de methode- en de cito toetsen continueren of verbe- teren. Hierdoor wordt het leestempo verhoogd, de woordenschat en tekst- verwerking uitgebreid, waarbij het leesplezier van essentieel belang is.

Gedrag

Ons speerpunt is om de leerkracht competenties betreffende preventie en aanpak van specifiek gedrag te ver- groten en te optimaliseren. Zo leren we nog beter omgaan met verschillen en werken we structureel aan een posi

ve relatie met leerlingen.

MuzEr wordt een doorgaande leerlijn voor muziekonderwijs ontwikkeld geïmplementeerd, gebaseerd op de doorgaaleerlijn van het SLO en beschreven in een cultuurbeleidspl van de school.