Medezeggenschap Epemaskoalle

VACATURE MR

Net zo als alle andere scholen in Nederland, kent onze school een Medezeggenschapsraad (MR), waarin zowel leerkrachten als ouders vertegenwoordigd zijn. In verband met het vertrek van Jacqueline van der Mey (haar termijn is afgelopen), heeft de MR van de Epemaskoalle een vacature. Daarom doen wij hierbij een oproep aan ouders/verzorgers om zich kandidaat te stellen voor de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad.

 

Wat doet de Medezeggenschapsraad?

De Medezeggenschapsraad kan invloed uitoefenen op de gang van zaken binnen de school, door mee te denken over beleid en beheer. Onderwerpen in dit kader zijn bijvoorbeeld: de schooltijden, de indeling van de groepen, de besteding van gelden, arbeidsomstandigheden en personele ontwikkelingen. Daarnaast kan de MR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen, die voor de school en de kinderen van belang zijn. Kortom: lid zijn van de MR geeft u de gelegenheid mee te denken en uw mening te geven over wat er op de school van uw kind gebeurt.

 

Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad?

De Medezeggenschapsraad bestaat uit zes leden, 3 personeelsleden en 3 ouders. Ieder MR-lid heeft zitting voor een periode van drie jaar en kan zich na afloop van de zittingsperiode eenmaal herkiesbaar stellen. Momenteel zijn juf Henriette, juf Edith en meester Alwin de personeelsleden in de MR en Rita de Jong en Irene Barends de ouderleden in de MR. Gezien de huidige samenstelling van de MR gaat onze voorkeur uit naar een ouder met kinderen in de onderbouw.

 

Wat wordt er van een MR-lid verwacht?

Voor de ouders in de MR is het niet noodzakelijk dat zij inhoudelijk deskundig zijn. Betrokkenheid bij en interesse in wat er op school speelt is veel belangrijker. Verder wordt van MR leden gevraagd vergaderstukken te lezen en mee te denken over nieuwe ontwikkelingen. De vergaderingen van de MR vinden ongeveer eens in de twee maand, 's avonds plaats.

Wie komen in aanmerking?

Iedere ouder/verzorger van een leerling op de Epemaskoalle kan zich kandidaat stellen voor de oudergeleding van de MR.

 

Heeft u vragen, of wilt u zich kandidaat stellen, dan kunt u zich aanmelden: Irene Barends, voorzitter MR: irene.barends@gmail.com