Legt u het daar maar del

Legt u het daar maar del

Ferhalen fan Jurjen Martens

 

Utsein dat de ferhalen fan ús heit binne, fertelle se ek oer de tiid (ús heit waard berne yn 1930, dus puber yn de oarloch) en it plak wêr’t er berne waard en opgroeide:  Aldegea (SWF).

 

It boekje “Legt u het daar maar del” (112 siden), is te keap foar €10.

 

Mei freonlike groetnis, Sybrig Bethlehem- Martens, GVO-learkracht , sybrig@ziggo.nl, 0515-412142