Vacature GMR lid vanuit de Epemaskoalle

Wij zijn weer op zoek naar enthousiaste medewerkers en ouders/verzorgers die mee willen denken en praten over de koers van Odyssee. Wij roepen geïnteresseerden op zich voor 22 april kandidaat te stellen voor de GMR.

 

Waar we naar op zoek zijn is een lid die in staat is vanuit beleidsmatig perspectief mee te denken met andere GMR-leden en bestuur Odyssee over de toekomst van scholengemeenschap Odyssee. Het betreft het bovenschoolse beleid (de MR is voor specifieke beleidszaken per school).  We hebben een voorkeur voor een ouder met een "brede blik" die naast een beleidsmatige achtergrond, ook een financiële achtergrond (wens)  meebrengt. Dit zou wel een toevoeging zijn op de huidige samenstelling. 

 

De ouder zit er zonder last of ruggespraak van de school waar zijn of haar kinderen onderwijs volgen. Hij/zij acteert in principe los van de MR. 

 

De GMR: wat doen we?

 

Stichting Odyssee omvat  de elf scholen van het Openbaar Onderwijs van Sneek en omgeving.

 

Iedere school binnen Odyssee heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR) Dit is het wettelijke overlegorgaan op de scholen voor directeuren, ouders en medewerkers. Odyssee heeft daarnaast als overkoepelende organisatie een GMR. In de GMR zijn ouders en medewerkers gesprekspartner van het college van Bestuur. De GMR spreekt met het bestuur over zaken die alle scholen (of een groot deel van de scholen) aangaan. Welke zaken dat zijn is bepaald in de wet. Voorbeelden hiervan zijn  het meerjarenperspectief, innovatie en kwaliteit van het onderwijs, krimp en bepaalde arbeidsvoorwaarden. 

 

De GMR vergadert ongeveer  9 keer per jaar, altijd in de avonduren op wisselende dagen van de week. Het personeelsdeel van de GMR, de PGMR, komt naast deze vergaderingen bijeen indien dit noodzakelijk wordt geacht. Het vergaderschema wordt voor het begin van het nieuwe schooljaar vastgelegd. 

 

De GMR heeft 20 zetels beschikbaar, 10 zetels voor de ouders (oudergeleding) en 10 zetels voor de medewerkers (personeelsgeleding). De zittingsduur van de leden in de GMR is 3 jaar. 

 

Wie zoeken wij voor de GMR?

 

Iedere ouder of medewerker die geïnteresseerd is in het reilen en zeilen van onze scholen en die wil meepraten over de koers van Odyssee is welkom. We zoeken leden die graag nieuwe dingen willen leren, hun mening met anderen willen delen en hun horizon willen verbreden. Mocht je beschikken over specifieke kennis van bijvoorbeeld onderwijs, personeelszaken, financiën, enzovoorts, die je ook wel eens buiten je normale baan wilt inzetten, dan is de GMR waarschijnlijk ook iets voor jou! Voor het GMR werk is geen specifieke kennis van medezeggenschap vereist.  Je kunt een cursus volgen, maar daarnaast geldt dat de praktijk de beste leermeester is.

 

Wij verwachten van diegenen die lid worden van onze GMR dat ze aanwezig zullen zijn op de vergaderingen en daaraan actief deelnemen en ook tijd kunnen/willen vrijmaken voor het lezen van de vergaderstukken. Ons uiteindelijke doel is immers een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs. Voor ouders is de GMR vrijwilligerswerk, personeelsleden hebben op grond van de cao recht op een aantal uren per jaar voor het GMR werk.

Kandidaat stellen 

Als u geïnteresseerd bent in de GMR en lid wilt worden nodigen wij u uit om u kandidaat te stellen. Dit kunt u doen door voor 22 april a.s. aan te melden op het e-mailadres sita.vaas@dewyken.nl onder vermelding van kandidaatstelling GMR.  Wij horen graag uw motivatie en ontvangen hier graag een foto bij.

 

Voor meer informatie kunt contact opnemen met Irene Barends (irene.barends@gmail.com) , voorzitter MR Epema skoalle of Tineke Boschma, directeur Epema skoalle (tineke.boschma@epemaskoalle.nl ). 

 

Elevatorpitch

De GMR spreekt met het bestuur over zaken die alle scholen (of een groot deel van de scholen) aangaan. Welke zaken dat zijn is bepaald in de wet. Voorbeelden hiervan zijn het koersplan, innovatie en kwaliteit van het onderwijs, krimp en bepaalde arbeidsvoorwaarden. 

 

De GMR heeft 20 zetels beschikbaar, 10 zetels voor de ouders (oudergeleding) en 10 zetels voor de medewerkers (personeelsgeleding). De zittingsduur van de leden in de GMR is 3 jaar. 

 

We zoeken leden die graag nieuwe dingen willen leren, hun mening met anderen willen delen en hun horizon willen verbreden. Mocht je beschikken over specifieke kennis van bijvoorbeeld onderwijs, personeelszaken, financiën, enzovoorts, die je ook wel eens buiten je normale baan wilt inzetten, dan is de GMR waarschijnlijk ook iets voor jou! Voor het GMR werk is geen specifieke kennis van medezeggenschap vereist.

 

Wij verwachten van diegenen die lid worden van onze GMR dat ze aanwezig zullen zijn op de vergaderingen en daaraan actief deelnemen en ook tijd kunnen/willen vrijmaken voor het lezen van de vergaderstukken.