Missie en visie

De Epemaskoalle is een openbare basisschool. Dat betekent dat de school open staat voor iedereen, met respect voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond. Als school in een dorp willen we meer zijn dan een leerinstituut. Alle leerlingen kennen elkaar en werken met elkaar samen. Op onze school staat welbevinden voorop. Welbevinden is voor ons de voorwaarde om tot ontwikkeling te komen. Een kindvriendelijke school met een veilig pedagogisch klimaat. Kinderen en andere betrokkenen geven elkaar de ruimte, respecteren en accepteren elkaar waardoor iedereen zich op zijn plek voelt.

 

Kinderen kunnen zich hier voorbereiden op hun toekomst, zich ontwikkelen tot actieve, kritische mensen. Elke leerling krijgt onderwijs dat perfect aansluit bij de eigen talenten en mogelijkheden. Wij helpen kinderen het beste uit zichzelf te halen, want dat is de kern van avontuurlijk passend onderwijs.

Een goede sfeer is daarbij van groot belang en zaken als rekening houden met elkaar,  samenwerken, belangstelling hebben voor elkaar, waardering en vertrouwen uitspreken en uitstralen – gekoppeld aan duidelijke structuur – zorgen ervoor dat alle kinderen zich thuis kunnen voelen op onze school. Regelmatig en open contact met de ouders speelt hierin een grote rol.Met de ouders en kinderen wordt een goede band opgebouwd. Er wordt door leerkrachten met ouders en kinderen op een constructieve manier samengewerkt. Kinderen, ouders en leerkrachten voelen zich nauw betrokken bij alles wat op school gebeurt.


Het uitgangspunt van onze school is, dat alle kinderen en ouders zich thuis moeten voelen op de Epemaskoalle, er wordt veel aandacht gegeven aan: respect - tolerantie - acceptatie - solidariteit – zelfstandigheid – samenwerken - welbevinden en verantwoordelijkheid!! Deze  begrippen geven richting aan ons handelen en binden ons het meest in ons streven de kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op een kansrijk en gelukkig leven in de maatschappij.

 Leren is voor Odyssee elke dag een avontuur!